Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Byggesaksbehandling er ett av fagområdene i Kultur og samfunn.

Byggesaksbehandling er ett av fagområdene i Kultur og samfunn.

Kultur og samfunn

Kultur og samfunn har blant annet ansvar for områdene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester, kulturforvaltning, barne- og ungdomsarbeid og landbruk.

Kultur og samfunn har ansvar for områdene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester, kulturforvaltning (inkl. bibliotek, frivilligsentral og barne- og ungdomsarbeid), landbruk og miljøforvaltning, drift, vedlikehold og forvaltning av offentlige veier, bygg og anlegg, samt oppfølging av enkelte mindre bygge- og anleggsoppdrag.

De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er:
- Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innen tjenesteområdets ansvarsområder.
- Arbeidsgiveroppgaver for medarbeidere i alle virksomheter innenfor området.
- Saksforberedelse til hovedutvalgene for miljø og utvikling og for kultur, oppvekst og omsorg, samt ansvar for iverksetting av vedtak.
- Interkommunalt samarbeid om VAR-tjenester via IVAR.
- Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak innenfor tjenesteområdets fagområder .

Kultur og samfunn har et bredt fagmiljø med flerfaglig sammensetning. Det danner et godt utgangspunkt for tett samarbeid for å angripe viktige plan- og utviklingsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdene samarbeider i tillegg nært med med andre deler av organisasjonen i kommunen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Med bakgrunn i den siste gjennomgangen av organisasjonen skal virksomheten i Kultur og samfunn videreutvikles med fokus på følgende hovedoppgaver og strategiske mål:

Hovedoppgaven for Kultur og samfunn er å sikre kommunen et oppdatert og framtidsrettet planverk og være mest mulig i forkant når det gjelder tilrettelegging for gode boområder og variert næringsvirksomhet, utvikling av infrastruktur og vedlikehold av kommunale bygg/anlegg. Navnet på tjenesteområdet signaliserer at Rennesøy kommune vektlegger positive kultur- og naturopplevelser som en viktig verdi i utviklingen av lokalsamfunnet.

Store forventninger og krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør fordrer god plan- og samfunnsfaglig kompetanse og et tydelig strategisk utviklingsfokus. Den brede flerfaglige kompetansen i Kultur og samfunn er et stort fortrinn i dette bildet og skal utnyttes optimalt gjennom måten å organisere den interne virksomheten på.

Kommunekontakt for IVAR, Anne Marit Eikeland, deltar som fagansvarlig for vann, avløp og renovasjonstjenester (VAR) i møtene i den interne ledergruppa.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545